• Polityka prywatności

  Dbamy o prywatność swoich klientów

  Klauzula informacyjna dla klientów

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moderator Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 16a, Hajnówka

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  - podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Moderator Sp. z  o.o. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO,

  - rozliczenia usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia)

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do ustania celu przetwarzania

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy