• Artykuły

  Program czyste powietrze Dofinansowanie od 30% do 100%

  | autor:

  Program czyste powietrze
  Program czyste powietrze

  Dla kogo? Na co? Ile?

  Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

  Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

  Formy dofinansowania

  1. dotacja
  2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

  Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

  Opcja 1

  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
  – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

  • 66 000 zł (z instalacją PV)
  • 60 000 zł (bez instalacji PV)

  2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 41 000 zł (z instalacją PV)
  • 35 000 zł (bez instalacji PV)

  3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Opcja 2

  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  – zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  – zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

  • 56 000 zł (z instalacją PV)
  • 50 000 zł (bez instalacji PV)

  2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 31 000 zł (z instalacją PV)
  • 25 000 zł (bez instalacji PV)

  3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Opcja 3

  Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  1. Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł
  2. Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
  3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Beneficjenci 

  Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

  W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

  Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 

  Formy dofinansowania

  1. dotacja
  2. dotacja z prefinansowaniem
  3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)
  4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

  Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

  Opcja 1

  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  – zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
  – gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)
  – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

  • 99 000 zł (z instalacją PV)
  • 90 000 zł (bez instalacji PV)

  2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 59 000 zł (z instalacją PV)
  • 50 000 zł (bez instalacji PV)

  3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Opcja 2

  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  – zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  – zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Maksymalna kwota dotacji:

  1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

  • 81 000 zł (z instalacją PV)
  • 72 000 zł (bez instalacji PV)

  2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 41 000 zł (z instalacją PV)
  • 32 000 zł (bez instalacji PV)

  3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Opcja 3

  Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł
  2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
  3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Beneficjenci

  1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

   

  Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania 

  Formy dofinansowania

  1. dotacja (bez ścieżki bankowej)
  2. dotacja z prefinansowaniem
  3. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

  Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

  Opcja 1

  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  – zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
  – gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
  – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

  • 135 000 zł (z instalacją PV)
  • 120 000 zł (bez instalacji PV)

  2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 79 000 zł (z instalacją PV)
  • 70 000 zł (bez instalacji PV)

  3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Opcja 2

  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  – zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  – zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

  • 115 000 zł (z instalacją PV)
  • 100 000 zł (bez instalacji PV)

  2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 59 000 zł (z instalacją PV)
  • 50 000 zł (bez instalacji PV)

  3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Opcja 3

  Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  – wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

  1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł
  2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
  3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

  Beneficjenci

  1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

  2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

  1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  O dotacji z prefinansowaniem

  Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

  1.Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

  a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
  b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

  2.Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

  3.Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

  4.Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

  a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 ppkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

  5.Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

  6.Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

  7.Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.

  8.Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

  9.Uwaga! Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

  O Kredycie Czyste Powietrze

  KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

  Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

  Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:

  • okres realizacji
   • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
   • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • rozliczenie wniosku
   • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
   • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia
  • korekta wniosku:
   • wfośigw: tak
   • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

  W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

  Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

  a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
  b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.;

  Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

  W roku 2023 banki dysponują łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Zwiększenie wskazanego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 r, który wynosi 340 mln zł.

  Gwarancja Czyste Powietrze

  Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). EFPiG finansowany jest przez NFOŚiGW. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

  Najważniejsze warunki gwarancji:

  • maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,
  • maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,
  • gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji.

  Złożenie wniosku o dofinansowanie

  Przez Internet lub w urzędzie

  1.Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw), obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.

  2.Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:

  1. a) w serwisie „gov.pl” lub
   b) na stronach internetowych wfosigw

  3.Formularz wniosku dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – www.gwd.nfosigw.gov.pl. Wymagane jest, aby Wnioskodawca uzupełnił wniosek w systemie GWD.

  4.Składanie wniosków może odbywać się:

  1. a) poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. b) bezpośrednio poprzez system GWD – należy utworzyć konto w systemie
  3. i) W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  4. ii) Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

  Za pośrednictwem banku

  1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
  2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
  3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
  4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
  5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.