• Artykuły

  Promocja 500 +, 1000+ Zaproponuj znajomemu nasze usługi i odbierz narodę !

  | autor:

  Promocja 500 +, 1000+
  "PROMOCJA 500+ , 1000+" SKORZYSTAJ Z OKAZJI! PO ZAKOŃCZENIU USŁUGI WSKAŻ KOLEJNEGO KLIENTA I OBIERZ BONUS O WARTOŚCI DO 1000 ZŁ. Szczegóły na www.moderator.com.pl w zakładce "Promocja na modernizację" lub pod numerem telefonu 85 682 75 25 Oferta ważna do 30.kwietnia 2020 roku.

                                                                             REGULAMIN PROMOCJI


                                                                                            § 1

  • Organizatorem akcji sprzedaży promocyjnej jest Moderator Sp. z o.o. z siedzibą: 17-200  Hajnówka, ul. 11 Listopada 16a, NIP 5431988059, KRS0000041018,  REGON 052011546 nazywany w dalszej części Regulaminu ORGANIZATOREM.

                                                                                             § 2

  • W akcji promocyjnej mogą wziąć wszyscy pełnoletni obywatele RP, którzy:
   • zakupili usługę montażu dowolnych produktów wyprodukowanych przez ORGANIZATORA związanych z budową,  remontem lub modernizacją kotłowni centralnego ogrzewania wraz z montażem w tej kotłowni, dowolnego urządzenia wyprodukowanego przez ORGANIZATORA;
   • zapłacili w wyznaczonym terminie pełną wartość usługi o której mowa w ust. 2 pkt 1;
   • otrzymali Certyfikat uprawniający do premii specjalnej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, stając się jednocześnie Właścicielem certyfikatu ;
   • polecili innej osobie produkty oraz usługi ORGANIZATORA i przekazali Certyfikat tej osobie, która dokona zamówienia w swoim imieniu oraz wywiąże się z terminu zamówienia przed datą wygaśnięcia ważności Certyfikatu i płatności za zakupioną usługę w wyznaczonym umową terminie.

                                                                                            § 3

  • Wartość premii specjalnej wynosi :
   • 500 zł jeśli całkowita wartość usługi nie przekracza wartości 10.000 zł brutto,
   • 1000 zł dla wartości usługi powyżej 10.000 zł brutto;
  • Data ważności certyfikatu jest nieprzekraczalna. O przyznaniu premii decyduje data złożenia zamówienia u Organizatora, na usługę przez osobę, która otrzymała certyfikat od jego Właściciela (osoba wskazana z imienia i nazwiska jako Właściciel na Certyfikacie);
  • Przekroczenie terminu powoduje jego nieważność, a co za tym idzie utratę prawa do uzyskania premii. Właściciel Certyfikatu nie może rościć jakichkolwiek praw do uzyskania premii jeśli termin, o którym mowa w ust. 4 zostanie przekroczony;
  • Realizacja premii specjalnej następuje po wykonaniu usługi lub sprzedaży produktu na rzecz osoby wskazanej przez Właściciela oraz pełnej zapłaty za tę usługę lub produkt,  poprzez sporządzenie korekty faktury wystawionej na rzecz Właściciela certyfikatu oraz przelania przelewem wartości korekty na rachunek wskazany przez Właściciela certyfikatu;
  • Możliwe jest również wypłacenie wartości premii w gotówce w siedzibie Spółki Moderator Sp. z o.o. w Hajnówce przy ul. 11-tego Listopada 16 a.

                                                                                           § 4

  • Właściciel certyfikatu nie ma prawa do przekazania praw z niego nabytych innej osobie
  • Premia za przedstawienie Certyfikatu nie będzie zrealizowana jeśli Organizator stwierdzi, ze przedstawiony druk jest fałszywy, dokonano na nim skreśleń, zmiany danych właściciela lub innych danych ujętych oryginalnie na dokumencie.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie sprzedaży promocyjnej lub w każdym przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Organizatorem, a Właścicielem Certyfikatu, decydują przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne rozstrzyganie kwestii będących przedmiotem sporu  dokonane będzie przed sądem właściwym dla siedziby Spółki Moderator Sp. z o.o. w Hajnówce.